Izmantojot mūsu mājaslapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu privātuma politiku.

Kredītlīnijas līguma vispārīgie noteikumi

Līguma versijas datums 02.01.2017.
Versija 1.5


Šajos Vispārīgajos noteikumos lietotie termini:


Aizdevēja konts

Aizdevēja bankas konts, kas norādīts Speciālajos noteikumos, Mājas lapā vai Aizņēmējam nosūtītā rēķinā par kārtējo maksājumu;


Aizdevējs

SIA «VIVUS», vienotais reģistrācijas Nr. 40103780710, juridiskā adrese: Lielirbes iela 17A-9, Rīga, Latvija, LV-1046;


Aizņēmēja konts

Uz Aizņēmēja vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērts norēķinu konts, kas: norādīts Lietotāja kontā, no kura ir veikta Aizņēmēja reģistrācijas komisijas samaksa un uz kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Aizdevējs pārskaita Kredītlīnijas summu, vai e-identifikācijas gadījumā: Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērts norēķinu konts, uz kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Aizdevējs pārskaita Kredītlīnijas summu un ko Aizņēmējs norāda Mājas lapā reģistrācijas laikā, pirms e-identifikācijas veikšanas;


Aizņēmēja reģistrācijas komisija

Maksājums vismaz 0,01 EUR (viena centa) apmērā, ko saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 2.1.3. punktu Aizņēmējs samaksā Aizdevējam par Aizņēmēja kā Aizdevēja klienta reģistrāciju Mājas lapā. Aizņēmēja e-identifikācijas gadījumā reģistrācijas komisijas maksa netiek piemērota;

Aizņēmējs Vispārīgo noteikumu 2.7. punktā izvirzītajām prasībām atbilstoša rīcībspējīga fiziska persona, kas noslēdz ar Aizdevēju šo Līgumu kā Aizņēmējs. Daļā par fizisko personu datu apstrādi par Aizņēmēju šī līguma noteikumos ir uzskatāma jebkura fiziska persona, kas www.kimbi.lv mājas lapā atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam ir izteikusi piekrišanu savu personas datu apstrādei un veikusi Aizņēmēja reģistrācijas komisijas pārskatījumu uz Aizdevēja kontu, arī tajos gadījumos, kad šai personai nav izsniegta kredītlīnijas summa;

Aizņēmēja mobilā telefona numurs

Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādītais vai pēc reģistrācijas mainītais mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numurs;


Amortizācijas metode

Maksājumu kārtība, saskaņā ar ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam fiksētu procentu likmi par kapitāla lietošanu, kas ir vienāda visā naudas izmantošanas periodā, pieņemot, ka periods ir viens gads;


Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija

Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija- saskaņā ar 2008. gada 23. aprīļa Eiropas parlamenta un padomes direktīvu par patēriņa kredītlīgumiem 2008/48/EK apstiprināta standarta veidlapa svarīgākās informācijas sniegšanai patērētājam pirms līguma noslēgšanas, dažādu kredītpakalpojumu piedāvājumu salīdzināšanai gan kredīta izsniegšanai Latvijas Republikā, gan ārzemēs;


E-identifikācija

Aizdevēja vai Trešās personas piedāvāts elektronisks rīks Mājas lapā, kas nodrošina Aizņēmēja identifikāciju;


GPL (Gada procentu likme)

Saskaņā ar MK noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā gada procentu likme, t.i., Kredītlīnijas kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no Kredītlīnijas limita summas. Gada procentu likme tiek norādīta Līguma Speciālajos noteikumos un tās aprēķināšanai tiek izmantoti Pieņēmumi;


Izmaksai pieejamais Kredītlīnijas limits

Saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 3.2. punktu Aizdevēja vienpusēji noteikts limits, kas Aizņēmējam pieejams izmaksai Kredītlīnijas summu veidā no kopējā Kredītlīnijas limita;


Kopējā atmaksājamā summa

Saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā summa, ko veido kopējā Kredītlīnijas limita summa un visas izmaksas, tai skaitā, Kredītlīnijas limita lietošanas komisija, kas Aizņēmējam jāmaksā saskaņā ar Līgumu;


Kredītlīnijas limits

Aizņēmējam piedāvātā kopējā Aizņēmējam pieejamā naudas summa, kas norādīta Speciālajos noteikumos;


Kredītlīnijas summa

Kredītlīnijas limita ietvaros Aizņēmējam izmaksātā naudas summa, kuru Aizdevējs nav atmaksājis un, kuru Aizņēmējam jāatmaksā Aizdevējam Līgumā noteiktajā kārtībā;


Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājums

Pēc Pieprasījuma par Kredītlīnijas summas izsniegšanu apstiprināšanas Aizdevēja sagatavots dokuments, kurā norādīts izsniegtās Kredītlīnijas summas apmērs, un kuru pēc Kredītlīnijas summas izsniegšanas Aizdevējs nosūta Aizņēmējam uz Lietotāja kontā norādīto e-pasta adresi;


Lietotāja konts

Aizņēmēja personīgā lapa Mājas lapā, kas pēc Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā tiek izveidota automātiski un ir pastāvīgi pieejama Aizņēmējam pēc Aizņēmēja lietotāja vārda un paroles ievadīšanas Mājas lapā;


Līgums

Šis starp Aizdevēju un Aizņēmēju noslēgtais Kredītlīnijas līgums, ko veido Vispārīgie noteikumi, un Speciālie noteikumi;


Maksājuma datums

Diena, kas tiek noteikta rēķinā, kurā Aizņēmējam jānodrošina Minimālā maksājuma summas ieskaitījums Aizdevēja kontā pilnā apjomā;

Mājas lapa

Aizdevēja interneta mājas lapa ar adresi www.kimbi.lv un visas mājas lapas sadaļas, kurā Aizņēmējs elektroniski reģistrējas, izveido savu Lietotāja kontu, iesniedz Pieteikumu un noslēdz Līgumu;


Minimālais maksājums

Maksājums, kas Aizņēmējam jāveic atbilstoši Līguma 5.4. un 5.5. punktos noteiktajai kārtībai un apmēram un kas norādīts Lietotāja kontā un Rēķinā.


MK Noteikumi

Līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”;


Pieņēmumi

Maksimālais Kredītlīnijas limits tiek izņemts uzreiz un tiek atmaksāts divpadsmit vienādos mēneša maksājumos, ar pēdējo maksājumu nosedzot visu atlikušo Kredītlīnijas summu un Procentus;


Pieprasījums

Atbilstoši Vispārīgo noteikumu 2.4. punktam Mājas lapā noformēts Aizņēmēja izteikts pieprasījums saņemt no Aizdevēja Kredītlīnijas summu saskaņā ar Līguma noteikumiem;


Procenti

Atlīdzība Aizdevējam par Kredītlīnijas summas lietošanu, ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam un kas fiksēti Līgumā;


Puse

Aizņēmējs vai Aizdevējs;


Puses

Aizņēmējs un Aizdevējs kopā;


Pušu identifikācijas informācija:

Speciālajos noteikumos norādītā informācija par Pusēm: Aizdevēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, Aizdevēja konts un Aizņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, Aizņēmēja konts;


Rēķins

Aizdevēja sagatavots rēķins, kur Aizdevējs norāda maksājumus, kas Aizņēmējam jāmaksā atbilstoši Līgumam;


Speciālie noteikumi

Šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, kas atspoguļo Pušu identifikācijas informāciju, Kredītlīnijas limitu, Procentus un GPL;


Trešā persona

Jebkura persona, kura nav Līguma puse.


Vispārīgie noteikumi

Šie Vispārīgie Līgumu noteikumi;

Vispārīgie noteikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un tie ir saistoši Pusēm visā šī Līguma darbības laikā, t.i. līdz brīdim, kad Aizņēmējs ir izpildījis visas savas no šī Līguma izrietošās saistības pret Aizdevēju.1. Līguma noslēgšana

1.1. Noslēdzot šo Līgumu, Puses vienojas par Kredītlīnijas limitu, kuru Aizdevējs piešķir Aizņēmējam. Līguma darbības laikā pēc atbilstoša Aizņēmēja Pieprasījuma saņemšanas Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam Kredītlīnijas summas Kredītlīnijas limita ietvaros, ja Aizņēmējs ir izpildījis Līguma 3.3. punktā ietvertos nosacījumus.

1.2. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir vienojušās par Līguma Vispārīgajiem un Speciālajiem noteikumiem Līguma 2.1. punktā paredzētajā kārtībā.

1.3. Šī Līguma Vispārīgajos noteikumos noteiktajā kārtībā veikta Aizņēmēja reģistrācijas komisijas samaksa (e-identifikācijas gadījumā - Aizņēmēja veikta e-identifikācija Aizdevēja Mājas lapā) apliecina, ka Aizņēmējs vēlas noslēgt Līgumu, kā arī to, ka Aizņēmējs ir iepazinies ar Līguma Vispārīgajiem un Speciālajiem noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem. Aizņēmējs piekrīt, ka pilnīga informācija par Aizņēmēju (vārds, uzvārds, bankas konts, dzīvesvietas adrese, u.c.) Speciālajos noteikumos tiks iekļauta pēc tam, kad Aizņēmējs būs veicis tā identifikācijai nepieciešamo pārskaitījumu no sava bankas konta šajā punktā paredzētajā kārtībā vai veicis e-identifikāciju.

1.4. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Kredītlīnijas limita piešķiršanu Aizņēmējam, par to informējot Aizņēmēju. Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu piešķirt Kredītlīnijas limitu. Ja Kredītlīnijas limita izsniegšanas atteikums pamatots ar parādnieku datu bāzē iegūtām ziņām, Aizdevējs pēc Aizņēmēja pieprasījuma informē Aizņēmēju par šo faktu un izmantotās datu bāzes ziņām.

1.5. Ja Aizdevējs atsaka Aizņēmējam piešķirt Kredītlīnijas limitu, Līgums atzīstams it kā par nemaz nepastāvējušu.

1.6. Līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Aizdevējs pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta to rakstiskā formā uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi. Aizņēmējam ir pienākums segt Aizdevēja izdevumus par Līguma nosūtīšanu pa pastu, kas nepārsniedz 7.00 EUR. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Aizdevēja puses. Noslēgtais Līgums tiek glabāts SIA "VIVUS" datu bāzē PDF faila formātā. Noslēgtais līgums datu bāzē tiek glabāts neierobežotu laiku. Pēc Aizņēmēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas, līgums divu nedēļu laikā tiks nosūtīts uz klienta norādīto adresi.


2. Reģistrācija un Kredītlīnijas summas Pieprasījumu iesniegšanas un apstiprināšanas kārtība

2.1. Personai, kura vēlas noslēgt Līgumu un saņemt Kredītlīnijas summu, jāreģistrējas Mājas lapā, izmantojot e-identifikāciju vai, veicot šādas darbības zemāk norādītajā secībā:

2.1.1. Persona reģistrējas Mājas lapā, norādot tajā visas pieprasītās ziņas;

2.1.2. Aizdevējs nosūta uz personas norādīto e-pastu Vispārīgos noteikumus tajā redakcijā, kas nosūtīšanas dienā publicēta Aizdevēja Mājas lapā, kā arī Speciālos noteikumus, kuros ietverts Aizdevēja piedāvājums Līguma noslēgšanai;

2.1.3. Ja Aizņēmējs piekrīt Vispārīgajiem noteikumiem, Speciālajiem noteikumiem, un Aizņēmēja personas datu apstrādei saskaņā ar šo Vispārīgo noteikumu 9.1. – 9.3. punktu, tad Aizņēmējs savas identifikācijas nolūkā no Aizņēmēja konta pārskaita uz Aizdevēja kontu Aizņēmēja reģistrācijas komisiju. Aizņēmējam ir pienākums norādīt, ka šī maksājuma mērķis ir: "Apstiprinu reģistrācijas numuru Nr. (Aizņēmēja mobilā telefona numurs) un piekrītu Kimbi.lv Kredītlīnijas līguma noteikumiem”. Aizņēmēja e-identifikācijas gadījumā Aizņēmēja reģistrācijas komisija nav jāmaksā. Aizņēmējs piekrīt, ka pirmajā Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā, kas Aizņēmējam tiks nosūtīts pēc Līguma spēkā stāšanās, kad Aizņēmējs būs veicis tā identifikācijai nepieciešamo pārskaitījumu no sava bankas konta šajā punktā paredzētajā kārtībā vai veicis e-identifikāciju, var tikt iekļauta precizēta informācija par Aizņēmēju (vārds, uzvārds, bankas konts, dzīvesvietas adrese, u.c.), kas tiks uzskatīta par aktuālo Aizņēmēja informāciju.

2.2. Aizdevējs pieņem Lēmumu par Kredītlīnijas limita piešķiršanu un Kredītlīnijas līguma noslēgšanu, kā arī nosūta Aizņēmējam Līguma 2.1.2. punktā norādītos dokumentus pēc tam, kad saņēmis un izvērtējis Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā sniegto informāciju, kā arī veicis Aizņēmēja maksātspējas izvērtējumu. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt personas reģistrāciju Mājas lapā. Aizdevējam nav pienākums pamatot reģistrācijas atteikumu. Ja Aizdevējs apstiprina Aizņēmēja reģistrāciju, tad Aizdevējs izveido un aktivizē Lietotāja kontu.

2.3. Aizņēmēja reģistrācijas komisija netiek atmaksāta Aizņēmējam, t.sk. arī gadījumā, ja Aizņēmējs izmanto šajā Līgumā pielīgto atkāpšanās tiesību.

2.4. Pēc sekmīgas reģistrācijas Mājas lapā un Līguma noslēgšanas, Aizņēmējs iegūst tiesības izņemt Kredītlīnijas summu, veicot šādas darbības zemāk norādītajā secībā:

2.4.1. Aizņēmējs aizpilda Kredītlīnijas summas Pieprasījumu Mājas lapā vai veic komunikāciju ar Aizdevēju izmantojot telekomunikācijas sakarus, norādot Kredītlīnijas summu izmaksai;

2.4.2. Aizdevējs nosūta Aizņēmējam Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumu un pārskaita Kredītlīnijas summu uz Aizņēmēja kontu.

2.5. Reģistrējoties Mājas lapā un iesniedzot Kredītlīnijas summas Pieprasījumu, Aizņēmējs apliecina, ka:

2.5.1. Aizņēmējam nav kavētu parādsaistību pret Trešajām personām;

2.5.2. Aizņēmējs nav reģistrēts kā esošais parādnieks parādnieku uzskaites datu bāzēs vai parādvēstures datubāzēs;

2.5.3. Nepastāv tādi apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt Aizņēmēja spēju atmaksāt Kredītlīnijas limitu;

2.5.4. Aizņēmējs ir iepazinies ar Līguma Vispārīgajiem un Speciālajiem noteikumiem, saprot tos, piekrīt tiem, atzīst tos par sev saistošiem un tie saskan ar Aizņēmēja gribu.

2.6. Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmēja Lietotāja kontā sniegtās ziņas ir patiesas. Aizņēmējs apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu. Aizdevējam ir tiesības zvanīt uz Aizņēmēja mobilā telefona numuru vai jebkuru citu galiekārtu, lai sasniegtu Aizņēmēju.

2.7. Lai reģistrētos Mājas lapā un noslēgtu Līgumu, kā arī iesniedzot Kredītlīnijas summas Pieprasījumu, Aizņēmējam ir jāatbilst un Aizņēmējs apliecina, ka Līguma darbības laikā tas atbildīs šādiem kritērijiem:

2.7.1. Aizņēmējs ir fiziska persona;

2.7.2. Aizņēmējs ir vecumā no 20 līdz 75 gadiem;

2.7.3. Aizņēmēja pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvijas Republikā, un viņš tiek uzskatīts par rezidentu saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”;

2.7.4. Aizņēmējam ir atvērts norēķinu konts jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ar kurā esošajiem naudas līdzekļiem, ja tādi tur ir, tas ir tiesīgs brīvi rīkoties;

2.7.5. Kredītlīnijas summas Pieprasījuma nosūtīšanas brīdī un Līguma noslēgšanas brīdī Aizņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē.


3. Kredītlīnijas izsniegšanas kārtība

3.1. Pamatojoties uz Aizņēmēja Pieprasījumu par Kredītlīnijas summas izmaksu, Aizdevējs izsniedz Kredītlīnijas summas Aizņēmējam, pārskaitot tās uz Aizņēmēja kontu. Aizņēmējs ir saņēmis Kredītlīnijas summu, kad tā ir ieskaitīta Aizņēmēja kontā.

3.2. Aizdevējam Līguma darbības laikā ir tiesības vienpusēji noteikt (t.sk. palielināt vai samazināt iepriekš noteikto) Aizņēmējam Izmaksai pieejamo Kredītlīnijas limitu, ņemot vērā Aizņēmēja parādvēsturi, sadarbības ilgumu ar Aizdevēju, t.sk., savlaicīgi atmaksāto Kredītlīnijas summu skaitu un kopējo summu, kā arī izvērtējot Aizņēmēja spēju atmaksāt kredītlīnijas limitu. Informācija par Aizņēmējam Izmaksai pieejamo Kredītlīnijas limitu tiek norādīta Aizņēmēja Lietotāja kontā.

3.3. Pēc Līguma noslēgšanas Aizņēmējam ir tiesības Kredītlīnijas limita kopējās summas ietvaros pieprasīt Kredītlīnijas summu izmaksu neierobežotu reižu skaitu, ievērojot Izmaksai pieejamo Kredītlīnijas limitu attiecīgā Pieprasījuma iesniegšanas brīdī. Ja Aizņēmējam Kredītlīnijas summu veidā izmaksāts viss Izmaksai pieejamais Kredītlīnijas limits, uz jaunu Kredītlīnijas summas izmaksu tas var pieteikties pēc tam, kad pilnīgi vai daļēji atmaksāta iepriekš izsniegtā Kredītlīnijas summa, vai arī Aizdevējs palielinājis Izmaksai pieejamo Kredītlīnijas limitu.

3.4. Aizdevējam ir tiesības atteikt izmaksāt atsevišķas Kredītlīnijas summas šādos gadījumos:

3.4.1. Līguma Vispārīgo noteikumu 7.2. apakšpunktos minētajos gadījumos;

3.4.2. Aizdevēja rīcībā ir nonākusi informācija par Aizņēmēja neatbilstošu spēju atmaksāt Kredītlīnijas limitu;

3.4.3. Aizņēmējs nav izpildījis Līguma Vispārīgo noteikumu 3.3. punktā minētos nosacījumus;

3.4.4. Puses Līgumā noteiktajā kārtībā nav panākušas vienošanos par izmaiņām Līguma Vispārīgajos un/ vai Speciālajos noteikumos.

3.5. Ja Aizdevējs ir izmantojis tiesības atteikt atsevišķu Kredītlīnijas summu izmaksu Aizņēmējam, tas Aizņēmējam neliedz tiesības atkārtoti pieprasīt Kredītlīnijas summas izsniegšanu pēc tam, kad tas novērsis iemeslus, kas bijuši Aizdevēja 3.4. punktā minētā atteikuma pamatā.

3.6. Līguma darbības laikā, pēc Aizņēmēja spējas atmaksāt Kredītlīnijas limitu izvērtēšanas veikšanas, Aizdevējs var palielināt kopējo piešķirtā Kredītlīnijas limita summu, piedāvājot Aizņēmējam jaunus Speciālos noteikumus, kuri stājas spēkā pēc tam, kad Aizdevējs tos ir piedāvājis un Aizņēmējs ir apstiprinājis Līguma 11. Sadaļā noteiktajā kārtībā.

3.7. Kredītlīnijas līgums tiek noslēgts tikai laikā no pulksten 07:00 līdz 23:00. Citā laikā Aizņēmējam ir tiesības nosūtīt Kredītlīnijas summas piešķiršanas pieprasījumu, kas tiks ievietots gaidīšanas režīmā un tiks izskatīts iepriekšminētajā laika periodā.


4. Atteikuma tiesības

4.1. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, nosūtot Aizdevējam rakstveida paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pa pastu ierakstītā sūtījumā uz Aizdevēja juridisko adresi vai arī uz Aizņēmēja Lietotāja kontā reģistrēto e-pasta adresi.

4.2. Paziņojumā par atteikuma tiesību izmantošanu Aizņēmējam ir pienākums norādīt šādas ziņas:

4.2.1. Aizdevēja nosaukumu, juridisko adresi;

4.2.2. Aizņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

4.2.3. Dokumenta nosaukums "paziņojums";

4.2.4. Paziņojumu par pirmstermiņa Kredītlīnijas summas atmaksu un par atkāpšanos no Līguma, kurš stājas spēkā brīdī, kad Aizņēmējs veicis pilnīgu norēķinu ar Aizdevēju;

4.2.5. Paziņojuma sastādīšanas vietu un laiku;

4.2.6. Aizņēmēja parakstu un tā atšifrējumu.

4.3. Ja Aizņēmējs izmanto Vispārīgo noteikumu 4.1. punktā. paredzētās atteikuma tiesības, Aizņēmējam no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas brīža ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā, bet, ja kredīta atmaksas termiņš ir mazāks par 30 dienām, tad līdz atmaksas termiņa dienai, atmaksāt Aizdevējam Kredītlīnijas summu, Procentus par faktisko Kredītlīnijas summas lietošanas laiku.

4.4. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Kredītlīnijas summas atmaksu un Procentu samaksu Aizdevējam.


5. Kredītlīnijas summas atmaksa un Procentu samaksa

5.1. Aizņēmējs maksā Procentus tikai par tam Kredītlīnijas limita līgumā noteiktajā kārtībā izsniegtajām Kredītlīnijas summām. Aizdevuma Procentu likme tiek noteikta Speciālajos Līguma noteikumos, Procentus aprēķina par katru kapitāla izmantošanas dienu. Informācija par izsniegto Kredītlīnijas summu tiek nosūtīta uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Lietotāja kontā norādīto e-pastu. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji grozīt Procentu likmi, par to informējot Aizņēmēju vismaz 60 dienas iepriekš.

5.2. Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Kredītlīnijas summu un maksā Procentus par visu faktisko Kredītlīnijas summas lietošanas laiku saskaņā ar Līguma Speciālajiem noteikumiem. Ja Aizņēmējs ir izmantojis Līguma 3.3. punktā paredzētās tiesības pieprasīt Kredītlīnijas summas izmaksu pieejamā Kredītlīnijas limita apmērā, tad šī no jauna izsniegtā Kredītlīnijas summa tiek pieskaitīta jau izsniegtajai Kredītlīnijas summai.

5.3. Līgumā noteiktie maksājumi tiek veikti Kredītlīnijas summas valūtā. Ja kāds Līgumā noteiktais maksājums tiek veikts citā valūtā nekā Kredītlīnijas summas valūtā, tiek veikta valūtas konvertācija uz Kredītlīnijas summas valūtu pēc Aizdevēja bankas Kredītlīnijas summas valūtas pārdošanas kursa attiecīgās Kredītlīnijas summas atmaksas dienā.

5.4. Aizdevējs nosūta Aizņēmējam rēķinu uz Lietotāja kontā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi pirms Minimālā maksājuma veikšanas, un pēc savas izvēles – arī parasta pasta sūtījuma veidā. Rēķins tiek sagatavots un nosūtīts katru mēnesi 10 dienas pirms rēķina apmaksas datuma. Par rēķina apmaksas datumu tiek noteikts datums, kad Aizņēmējs izņēma pirmo Kredītlīnijas summu.

5.5. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs rēķinu sagatavo elektroniski un tas ir derīgs bez paraksta. Aizņēmējs ir informēts, ka rēķina nesaņemšanas gadījumā Aizņēmējam ir pienākums veikt Minimālo maksājumu līdz katra mēneša noteiktajam datumam. Minimālais maksājuma apmērs ir ne mazāk kā 5% no neatmaksātās Kredītlīnijas summas un Procenti par kapitāla izmantošanu un Līguma 5.14., 6.8., 6.9. punktos noteiktās izmaksas, bet ne mazāk par 20.00 EUR. Ja Kredītlīnijas summas apmērs ir mazāks par 20.00 EUR, tad Minimālā maksājuma summa ir neatmaksātās Kredītlīnijas summas apmērā. Minimālā maksājuma summa tiek palielināta par jebkuriem kavētiem maksājumiem no iepriekš izrakstītiem rēķiniem.

5.6. Visus no Līguma izrietošos maksājumus Aizņēmējs veic, pārskaitot tos uz Aizdevēja kontu. Līgumā noteiktā Aizņēmēja maksājuma saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājuma summa ir ieskaitīta Aizdevēja kontā.

5.7. Aktuālā informācija par Kredītlīnijas summas atmaksu, Procentu samaksu un citiem maksājumiem, kā arī cita ar Līguma izpildi saistītā informācija ir pieejama Aizņēmēja Lietotāja kontā, Mājas lapā.

5.8. Aizņēmējam ir pienākums, veicot jebkādu maksājumu saskaņā ar Līgumu, norādīt maksātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, Aizdevēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, Aizdevēja kontu un apmaksājamā Rēķina numuru. Ja par veicamo maksājumu Aizņēmējs nav saņēmis Rēķinu, tad Aizņēmējam ir pienākums norādīt Līguma numuru.

5.9. Ja Aizdevējs no Aizņēmēja saņem maksājumu, ko nav iespējams identificēt, tad šāds maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim, un Aizdevējam ir tiesības piemērot nokavējuma procentus un citus Līgumā noteiktus maksājumus Aizņēmējam saskaņā ar Līgumu. Ja maksājums tiek identificēts uz Aizņēmēja iesniegumā sniegtās informācijas pamata, jau aprēķinātie nokavējuma procenti netiek dzēsti.

5.10. Visi saņemtie maksājumi no Aizņēmēja, kas paredzēti saistību izpildei, tiek novirzīti saistību izpildei šādā kārtībā:

5.10.1. nokavējuma procenti;

5.10.2. Līguma 5.14., 6.8., 6.9. punktos noteiktās izmaksas;

5.10.3. procenti par kapitāla lietošanu;

5.10.4. Kredītlīnijas summa;

5.10.5. citi no Līguma izrietošie maksājumi.

Aizdevējs var noteikt arī citu maksājumu segšanas kārtību, ja tā ir labvēlīgāka Aizņēmējam.

5.11. Aizņēmējs ir tiesīgs pilnībā atmaksāt Līgumā noteiktos maksājumus pirms Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā norādītā maksājuma termiņa. Aizņēmējs ir arī tiesīgs daļēji atmaksāt Kredītlīnijas summu pirms noteiktā maksājuma termiņa, bet atlikušo Kredītlīnijas summu atmaksāt Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā noteiktajā maksājumu termiņā. Aizņēmējam ir tiesības uz kopējo Kredītlīnijas summas izmaksu taisnīgu samazināšanu. Ja Aizņēmējs pilnībā atmaksā Līgumā noteiktos maksājumus pirms Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā noteiktā maksājuma termiņa, Aizņēmējam ir jāmaksā neatmaksātās Kredītlīnijas summas pamatsummas atlikums un Procenti par faktisko Kredītlīnijas summas lietošanas laiku, kā arī visus citus maksājumus saskaņā ar Līgumu. Ja Aizņēmējs daļēji atmaksā Līgumā noteiktos maksājumus pirms Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā noteiktā maksājuma termiņa, Aizņēmējs maksā neatmaksātās Kredītlīnijas summas pamatsummas daļēju maksājumu un Procentus par faktisko Kredītlīnijas summas (daļējā maksājuma summas apjomā) lietošanas laiku, kā arī visus citus maksājumus saskaņā ar Līgumu. Aizņēmējam netiek piemērotas sankcijas par Kredītlīnijas summas atmaksu pirms Kredītlīnijas summas izsniegšanas apstiprinājumā norādītā pēdējā atmaksas datuma.

5.12. Aizņēmējam ir tiesības ierosināt Aizņēmēja saistību izpildi citādākā laika periodā, nekā noteikts Līgumā, piedāvājot vienoties par saistību izpildes atmaksas grafiku. Ja Aizdevējs pēc mutiskas vai rakstiskas vienošanās ar Aizņēmēju sagatavo saistību izpildes atmaksas grafiku, tad Aizņēmējam attiecīgi nolīgtajos termiņos jāmaksā administrēšanas maksu par katru grafika maksājumu tādā apmērā, kāds tiek norādīts Aizdevēja piedāvājumā. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizņēmējam un Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu.

5.13. Ja Aizdevējs un Aizņēmējs ir vienojušies par parāda atmaksu pēc sagatavotā parāda atmaksas grafika saskaņā ar šī Līguma 5.12.punktu, tad Visi saņemtie maksājumi no Aizņēmēja, kas paredzēti saistību izpildei, tiek novirzīti saistību izpildei šādā kārtībā:

5.13.1. vecākais grafika maksājums;

5.13.2. nokavējuma procenti;

5.13.3. Līguma 5.14., 6.8., 6.9. punktos noteiktās izmaksas;

5.13.4. procenti par kapitāla lietošanu;

5.13.5. Kredītlīnijas summa;

5.13.6. citi no Līguma izrietošie maksājumi.

Aizdevējs var noteikt arī citu maksājumu segšanas kārtību, ja tā ir labvēlīgāka Aizņēmējam.

5.14. Aizņēmējam ir tiesības ierosināt minimālās summas maksājuma datumu maiņu nākamajam minimālās summas maksājumam, nosakot Aizņēmēja izvēlēto datumu, par to samaksājot atlīdzību Aizdevējam 5.00 EUR apmērā. Aizdevējam ir tiesības atteikt datuma maiņu, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu.


6. Pušu tiesības un pienākumi

6.1. Aizņēmējam ir nekavējoties jāziņo Aizdevējam par sava vārda, uzvārda vai personas koda izmaiņām, vai nekavējoties jāveic izmaiņas Lietotāja kontā, ja tiek mainīts Aizņēmēja konta numurs un ar to saistītie rekvizīti, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs vai jebkura cita Lietotāja kontā norādītā informācija. Aizņēmējam ir nekavējoties jāziņo Aizdevējam par jebkuras citas Aizņēmēja reģistrācijas laikā sniegtās informācijas izmaiņām, zvanot uz Aizdevēja tālruņa numuru, kas norādīts Mājas lapā. Aizdevējs ir atbrīvots no atbildības par Kredītlīnijas summas izmaksu uz nepareizu Aizņēmēja kontu, vai arī par Kredītlīnijas summas neizsniegšanu, ja Aizņēmējs nav Aizdevēju informējis par Aizņēmēja konta rekvizītu maiņu.

6.2. Aizņēmējs apņemas izpildīt Līguma saistības un uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Aizņēmējs uzņemas tikai tad, ja Aizņēmējs rīkojies pretēji normatīvo aktu vai Līguma noteikumiem.

6.3. Aizņēmējs apņemas ar pienācīgu rūpību sekot, lai Aizņēmēja konfidenciālā informācija (t.sk. Lietotāja konta lietotāja vārds un parole) nenonāktu Trešo personu rīcībā. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai normatīvajiem aktiem atbilstošas elektronisko sakaru un datu pārraides iekārtas.

6.4. Ja Aizdevējs Aizņēmējam ir nosūtījis parastas vai ierakstītas vēstules ar atgādinājumiem par no Līguma izrietošo saistību izpildes kavēšanu, Aizdevējam ir tiesības piedzīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu, ne vairāk kā 7.00 EUR (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN)) apmērā par katru šādu vēstuli.

6.5. Ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevējam izsniegt rakstveida informāciju par Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildes vēsturi vai saistību apmēru, Aizdevējs sagatavo pieprasīto rakstveida informāciju ne vairāk kā 5 darba dienu laikā, un Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar rakstveida informācijas sagatavošanu un/vai nosūtīšanu, bet ne vairāk kā 7.00 EUR (ieskaitot PVN) apmērā par katru šādu rakstveida informāciju.

6.6. Informāciju par saskaņā ar šo līgumu izsniegto Kredītlīnijas summu apmaksu (konta izraksts) un izziņu par to, ka saistības ir izpildītas, Aizdevējs sagatavo un sniedz Aizņēmējam ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā, nepieprasot 6.5. punktā minēto maksājumu.

6.7. Aizņēmējam ir tiesības izlietot viņam izsniegto kredītlīnijas summu pēc saviem ieskatiem un mērķiem. Kredītlīnijas summa izlietojama tikai un vienīgi likumīgiem mērķiem, kuru aizliegums nav noteikts starptautiskajos vai nacionālajos tiesību aktos, kredītlīnijas summu aizliegts izmantot tiesiskos darījumos par lietām, kas ir izņemtas no civiltiesiskā apgrozījuma.

6.8. Aizņēmēja Kredītlīnijas līgumā noteikto saistību izpildes kavējuma gadījumā, Aizdevējam ir tiesības piemērot un Aizņēmējam ir pienākums atlīdzināt Aizdevējam radušos izdevums saistībā ar parāda atgūšanai veiktajām darbībām, kas tiek īstenotas, lai aicinātu Aizņēmēju labprātīgi izpildīt Kredītlīnijas līgumā noteiktās saistības. Par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes uzturētās datubāzes katru pārbaudi Aizņēmēja deklarētās dzīvesvietas noskaidrošanai Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja 5.00 EUR; par Aizdevēja katras īsziņas sagatavošanu un nosūtīšanu Aizņēmējam pēc Aizņēmēja pamatotu rakstveida iebildumu izteikšanai norādītā termiņa iestāšanās Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja 0.50 EUR; par Aizdevēja katra zvana veikšanu Aizņēmējam pēc Aizņēmēja pamatotu rakstveida iebildumu izteikšanai norādītā termiņa iestāšanās Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja 0.50 EUR; par Aizdevēja katra elektroniskā pasta sagatavošanu un nosūtīšanu Aizņēmējam pēc Aizņēmēja pamatotu rakstveida iebildumu izteikšanai norādītā termiņa iestāšanās Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja 0.50 EUR.

6.9. Ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevējam izsniegt dokumenta kopiju, tajā skaitā, Rēķinu, kuram ir jābūt Aizņēmēja rīcībā, rakstveida vai elektroniskā formā, Aizdevējs izsniedz pieprasīto dokumentu ne vairāk kā 5 darba dienu laikā, un Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar dokumenta sagatavošanu un/vai nosūtīšanu, bet ne vairāk kā 7.00 EUR (ieskaitot PVN) apmērā par katru šādu rakstveida informāciju.

6.10. Aizdevējam ir tiesības bloķēt Aizņēmēja Lietotāja kontu, gadījumā, ja Aizņēmējam nav aktīvu saistību pret Aizdevēju šī Līguma ietvaros.


7. Atbildība

7.1. Ja Aizņēmējs kavē Līgumā noteiktos maksājumus, Aizdevējam ir šādas tiesības:

7.1.1. Piemērot nokavējuma procentus par katru kavējuma dienu. Nokavējuma procentu apmērs nav lielāks par 36 procentpunktiem virs aizņēmuma likmes gadā;

7.1.2. Uzsākt parāda piedziņas procesu, vēršoties tiesā ar prasību par parāda piespiedu piedziņu, t.sk., nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības Trešajām personām, t.sk. nodot tiesības uz Aizņēmēja personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs. Kavēto maksājumu piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedz Aizņēmējs;

7.1.3. Aizņēmējs piekrīt, ka gadījumos, ja Aizņēmējs kavē Līgumā noteiktos maksājumus, tad Aizdevējs un/vai 8.2. punktā minētās Trešās personas ir tiesīgas apmeklēt Aizņēmēju tā darba vietā, darba veikšanas vietā un/vai dzīvesvietā, iepriekš to saskaņojot ar Aizņēmēju.

7.2. Aizdevējam ir tiesības pieprasīt Aizņēmējam Līgumā noteikto maksājumu izpildi pirms termiņa šādos gadījumos:

7.2.1. Aizņēmējs ilgāk par 14 kalendārajām dienām kavē Līgumā un Rēķinā noteikto Kredītlīnijas summas atmaksu;

7.2.2. Aizņēmējs sniedzis Aizdevējam nepatiesu informāciju;

7.2.3. Aizņēmējs ir pārkāpis jebkuru no Līguma Vispārīgo noteikumu punktiem 2.5., 2.6., 2.7., 6.1., 6.2., vai 6.3.;

7.2.4. tiek pieņemts lēmums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildi, vai arī parādnieku datu bāzēs ir ievadīta informācija par Aizņēmēja parādiem, kas pārsniedz izsniegto Kredītlīnijas summu, vai pret Aizņēmēju tiek uzsāktas piedziņas darbības;

7.2.5. ir stājies spēkā tiesas nolēmums par Aizņēmēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu.

7.3. Aizdevējam izmantojot Līguma 8.2.1. – 8.2.5. punktā paredzētās tiesības, Aizņēmējam ir pienākums pēc Aizdevēja pirmā pieprasījuma pirms Kredītlīnijas summas atmaksas pēdējā datuma pilnībā atmaksāt visas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošās naudas summas, t.sk. nokavējuma procentus un citus Līgumā noteiktos maksājumus.

7.4. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja saistības nav izpildītas nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, t.sk., elektrības padeves traucējumus, Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas institūciju pieņemtos normatīvos aktos, streikus, kara darbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.

7.5. Pusēm Līguma izpildes gaitā izmantojot sakaru līdzekļus, Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Aizdevēja pakalpojumus, lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, īsziņas (SMS) aizkavēšanās vai īsziņas (SMS) pilnīgas vai daļējas teksta izzušanas dēļ, patiesībai neatbilstošas vai kļūdainas īsziņas (SMS) nosūtīšanas dēļ, Mājas lapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. Internetbankas) darbības traucējumu dēļ.


8. Aizņēmēja datu apstrāde

8.1. Aizņēmējs ir informēts un piekrīt, ka Līguma darbības laikā Aizdevējs apstrādās (ievāks, uzglabās, reģistrēs, ievadīs, nodos, pārraidīs, atskaņos, u.c.) datus par Aizņēmēju ((t.sk. vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, adrese, e-pasta adrese, telefona numurus, veiktos izejošos un saņemtos ienākošos zvanus, kur dzirdama Aizņēmēja balss), tā Kredītlīnijas limitu/ Kredītlīnijas summām un tā saistībām pret Aizdevēju (t.sk., aktīvajām saistībām (pašreiz spēkā esošajām), pienācīgi izpildītajām (vēsturiskajām) saistībām, kā arī par nepienācīgi pildītām saistībām (parādiem)), t.sk, bet ne tikai,- pamats, saistību apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums, ar mērķi izvērtēt Aizņēmēja maksātspēju (kredītspēju), vienlaicīgi ņemot vērā arī Aizņēmēja uzņemtās saistības pret citiem kreditoriem; veidot Aizņēmēja kredītvēsturi gan par izpildītajām, gan neizpildītajām saistībām (saglabāt šos datus); nodrošināt godprātīgu aizņemšanos un disciplinēt Aizņēmēju pret uzņemtajām saistībām; nodrošināt citiem Aizņēmēja kreditoriem (t.sk., nākotnē iespējamajiem kreditoriem) viņu tiesību aizsardzības interesēs iepazīties ar Aizņēmēja kredītinformāciju (kredītvēsturi) un Aizņēmēja vēsturisko maksāšanas disciplīnu pret Aizdevēju, kā arī Aizņēmēja aktuālajām saistībām pret Aizņēmēju.

8.2. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs Līguma 8.1. punktā minētos datus ir tiesīgs nodot Trešajām personām un saņemt no Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (tai skaitā, Aizdevēja grupā ietilpstošajām sabiedrībām citās valstīs, Iedzīvotāju reģistrs, Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts reģionālā attīstības aģentūra, SIA "Paus Konsults”, vienotais reģistrācijas numurs 40003352670, SIA "Creditreform Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40003255604, Lindorff Oy Latvijas filiāle, vienotais reģistrācijas numurs 40003514990, SIA "Julianus Inkasso Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40003717522, SIA "Parādu uzraudzības Centrs Castovanni", vienotais reģistrācijas numurs 40103609817, SIA ''Gelvora'' vienotais reģistrācijas numurs 40103837691, SIA "Konsultatīvā sabiedrība "Conventus””, vienotais reģistrācijas numurs 40003428538, SIA "Melnā lapa", vienotais reģistrācijas numurus 40103299624, SIA "Creditinfo Latvija", vienotais reģistrācijas numurs 40103239517, SIA "CREFO Rating", vienotais reģistrācijas numurs 40003807493, AS "CREFO Birojs", reģistrācijas numurs 40103947718, jebkurš zvērināts advokāts pēc SIA "VIVUS” izvēles, jebkurš privāts detektīvs un/vai detektīvsabiedrība pēc SIA "VIVUS” izvēles, SIA "NARVESEN BALTIJA, vienotais reģistrācijas numurs 40003365783, SIA "4finance IT", vienotais reģistrācijas numurs 40103828947, 4F Sales Inc. (ASV, reģistrācijas nr. 5697577), SIA "Nordigen", reģistrācijas numurs 40103171040, jebkurai Latvijas Republikā reģistrētai apdrošināšanas sabiedrībai un apdrošināšanas brokerim) un apstrādāt tos.

8.3. Aizdevējs veic Aizņēmēja personas datu apstrādi ar šādu mērķi: klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana, aizņēmēju līgumisku saistību izpildes nodrošināšana un parādu piedziņa, telefonsarunu ierakstīšana un ierakstu uzglabāšana ar mērķi veikt darbinieku sniegtā apkalpošanas servisa kvalitātes novērtēšanu, izveidot un uzturēt personu kredītvēstures datu bāzi - reģistru, kurā tiek apkopota informācija par SIA "VIVUS" parādu atgūšanas procesa gaitā konstatētiem maksājuma procesa kavējumiem, kā arī kavēto maksājumu izpildes faktiem, Aizdevēja finansiālo interešu aizsardzībai, lai izvērtētu potenciālo kredītrisku. Aizdevēja veiktā personas datu apstrāde ir reģistrēta Latvijas Republikas R Datu valsts inspekcijā (reģistrācijas numurs 003325). Personas datu apstrādei ir Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā reģistrēti personas datu operatori.

8.4. Gadījumā, ja Aizņēmējs bija pieteicies Kredītlīnijas summas piešķiršanai un kredītlīnijas summas piešķiršanas atteikuma iemesls bija negatīvs ieraksts par Aizņēmēja kredītvēsturi, kādā no 8.2. punktā minētajām Aizdevēja sadarbības partneru parādvēstures datubāzēm, Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējam ir tiesības atbilstoši šī Līguma 8.1. un 8.2. punktam, veikt atkārtotu Aizņēmēja personas datu apstrādi ar mērķi izvērtēt Aizņēmēja maksātspēju un kredītvēsturi. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs atkārtoti pārbauda Aizņēmēja maksātspēju un Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs sazinās ar Aizņēmēju gadījumā, ja izvērtējot Aizņēmēja maksātspēju, tiek konstatēts, ka ir mainījušies apstākļi, kas bija iepriekšējā Kredītlīnijas summas izsniegšanas atteikuma iemesls, izmantojot Lietotāja kontā norādīto kontaktinformāciju, lai informētu Aizņēmēju par apstākļu maiņu un sniegtu informāciju par Aizdevēja mājas lapā publicēto informāciju par Aizdevēja pakalpojumu.

8.5. Aizņēmējam ir tiesības atteikties no šī Līguma 8.4. punktā noteiktās personas datu apstrādes, sazinoties ar Aizdevēju, izmantojot www.kimbi.lv mājas lapā norādīto kontaktinformāciju.

8.6. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējam ir tiesības veikt Aizņēmēja personas datu apstrādi Preču un pakalpojumu loterijas likuma prasību izpildei saskaņā ar attiecīgās pakalpojumu loterijas noteikumiem, tajā skaitā, publiskot Aizņēmēja vārdu un uzvārdu, kā arī citus reģistrācijā vai turpmākās sadarbības laikā iegūtos datus plašsaziņas līdzeklī, tajā skaitā Mājas lapā, ja Aizņēmējs ir laimējis Aizdevēja pakalpojumu loterijā, un šādu Aizņēmēja personas datu apstrādi nosaka Preču un pakalpojumu loterijas likums vai cits Latvijas Republikā spēkā esošs tiesību akts.


9. Konfidencialitāte

9.1. Aizdevējs apstiprina, ka jebkura informācija par Aizņēmēju Līguma sakarā ir konfidenciāla. Šādu informāciju par Aizņēmēju Aizdevējs sniedz tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā normatīvajos aktos noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā.

9.2. Par konfidencialitātes noteikumu pārkāpumu netiek uzskatīta Aizdevēja rīcība ar Aizņēmēja datiem Līguma 7. un 8. sadaļā noteiktajā kārtībā.


10. Līguma termiņš un vienpusēja izbeigšana

10.1. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

10.2. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to iesniedzot rakstveida paziņojumu Aizdevējam un pirms Līguma izbeigšanas veicot visus no Līguma izrietošos maksājumus, t.i., saņemto Kredītlīnijas summu atmaksu, Procentu samaksu, kā arī citus no Līguma izrietošos maksājumus. Paziņojums par atkāpšanos no Līguma stājas spēkā brīdī, kad Aizņēmējs ir veicis pilnīgu norēķinu ar Aizdevēju par visām no Līguma izrietošajām saistībām.

10.3. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos, vismaz 2 mēnešus iepriekš nosūtot par to Aizņēmējam rakstveida paziņojumu, kurā norādīta atkāpšanās spēkā stāšanās diena, uz Reģistrācijas laikā Mājas lapā norādīto e-pastu un īsziņu (SMS) uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādītā mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru:

10.3.1. Vispārīgo noteikumu 7.2. punktā minētajos gadījumos;

10.3.2. Ja Puses nevienojas par grozījumiem Līguma Speciālajos noteikumos, kas pamatoti ar Aizņēmēja neatbilstošu maksātspēju.

10.4. Aizdevējam atkāpjoties no Līguma 10.3. punktā paredzētajā kārtībā, Aizņēmējam ir pienākums pēc Aizdevēja pirmā pieprasījuma pirms Kredītlīnijas summas atmaksas pēdējā datuma pilnībā atmaksāt visas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošās naudas summas, t.sk. nokavējuma procentus un citus Līgumā noteiktos maksājumus.

10.5. Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma 11.punkta noteikumiem.

10.6. Ja iestājas 10.3. punktā minētie apstākļi, Aizdevējam ir tiesības izveidot un piedāvāt Aizņēmējam saistību izpildes atmaksas grafiku par Aizņēmēja neizpildītajām saistībām.


11. Grozījumu izdarīšana

11.1. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie ir apstiprināti šajā nodaļā paredzētajā kārtībā. Aizdevējs savu piedāvājumu grozījumiem Līguma Vispārīgajos un Speciālajos noteikumos nosūta uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā norādīto e-pasta adresi, ievieto Mājas lapā Lietotāja kontā un pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas nosūta uz Aizņēmēja norādīto dzīvesvietas adresi.

11.2. Aizņēmējs 30 kalendāro dienu laikā no piedāvājuma saņemšanas pieņem vai noraida piedāvājumu, ievērojot 11.3.p. un 11.4.p. noteikumus, vai rakstveidā sniedz savu pret piedāvājumu, kuru var apstiprināt vai noraidīt Aizdevējs. Par grozījumiem, kas attiecas uz no Līguma izrietošo maksājumu veikšanu, Aizdevējs informē Aizņēmēju individuāli 30 kalendārās dienas pirms šo izmaiņu spēkā stāšanās.

11.3. Aizņēmējam nav tiesību iesniegt jaunu Kredītlīnijas summas pieprasījumu, ja Aizņēmējs nepiekrīt Aizdevēja piedāvātajiem Līguma Vispārīgo un Speciālo noteikumu grozījumiem.

11.4. Aizņēmējs piekrīt/nepiekrīt (izsaka savu gribu) Aizdevēja piedāvātajiem Līguma Vispārīgo un Speciālo noteikumu grozījumiem (Līgumam jaunā redakcijā), izdarot Lietotāja kontā elektronisku atzīmi ar apstiprinājumu/noraidījumu Līgumam ar grozījumiem, pēc tam, kad Aizdevējs ir publicējis Līgumu ar grozījumiem Lietotāja kontā.

11.5. Ja Aizņēmējs neapstiprina tādas Aizdevēja piedāvātas izmaiņas Speciālajos noteikumos, kas pamatotas ar negatīvām izmaiņām Aizņēmēja maksātspējā, tad Aizdevējs var izmantot Līguma 3.4.4., 7.2. un/ vai 10.3. punktā paredzētās tiesības.


12. Citi noteikumi

12.1. Aizņēmēja kā patērētāja tiesību uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010. Aizņēmējs savu interešu aizsardzības nolūkos var vērsties biedrībā "Latvijas alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija”, vien.reģ.nr. 40008155027, Rīgā, Vaļņu ielā 5/1, tālrunis: 67398277, www.lafpa.lv.

12.2. Aizņēmējam ir tiesības saņemt Līguma projektu rakstveidā, kā arī informāciju par rezultātiem, ko devusi datubāzes/datubāzu izmantošana, ja atteikumu piešķirt Kredītlīnijas limitu un/ vai izsniegt Kredītlīnijas summu Aizdevējs pamato ar tajā/tajās iegūtu informāciju, sazinoties ar Aizdevēju telefoniski vai pa Lietotāja profilā reģistrēto e-pastu. Informācija Aizņēmējam tiks nosūtīta uz Lietotāja profilā reģistrēto e-pastu, vai arī izsniegta personiski, Aizņēmējam ierodoties Aizdevēja Birojā Lielirbes ielā 17A-9, iepriekš saskaņojot abpusēji pieņemamu tikšanās laiku.

12.3. Aizdevējam ir tiesības cedēt (nodot) savas prasījuma tiesības pret Aizņēmēju trešajām personām, informējot Aizņēmēju par prasījuma tiesību cesiju.

12.4. Kredītlīnijas līgums tiek sagatavots un noslēgts Latvijas Republikas valsts valodā.

12.5. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei uz Lietotāja kontu, pa pastu, faksu, vai e-pastu, uz adresi vai faksa numuru, kas ir norādīti Līgumā vai Aizņēmēja reģistrācijas laikā.

12.6. Pa pastu nosūtītā korespondence, izņemot Rēķinu, uzskatāma par saņemtu 7. kalendārā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu.

12.7. Aizņēmējs brīvi un nepārprotami piekrīt saņemt komerciālos paziņojumus, reklāmas materiālus, jaunumus un citu līdzīgu informāciju, kura tiks nosūtīta gan uz Aizņēmēja norādīto mobilā telefona pieslēguma numuru, gan uz Aizņēmēja e-pasta adresi. Aizņēmējs apliecina, ka viņam nav un nebūs iebildumu gan par turpmāku piešķirtā pieslēguma numura izmantošanu, gan par Aizņēmēja e-pasta adreses izmantošanu, reklāmas materiālu, jaunumu un līdzīga satura informācijas nosūtīšanai. Aizņēmējs neiebilst ne pret reklāmas materiālu nosūtīšanu šādā veidā, ne arī pret to saturu. Aizņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no komerciāla rakstura paziņojumu saņemšanas savā lietotāja profilā.

12.8. Jebkurš strīds tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, Aizņēmējam ir tiesības bez maksas risināt strīdu, iesniedzot rakstveida iesniegumu ārpustiesas strīda risinātājam, kas ir biedrība "Latvijas alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija”, vien.reģ.nr. 40008155027, Rīgā, Vaļņu ielā 5/1, tālrunis: 67398277, elektroniskā pasta adrese ombuds@lafpa.lv, www.lafpa.lv. Puses ir tiesīgas strīdu, domstarpības vai prasību, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, iesniegt uzreiz izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.