Izmantojot mūsu mājaslapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu privātuma politiku.

Privātuma politika

Personas datu apstrādes politika

SIA 'VIVUS', vienotais reģistrācijas numurs: 40103780710, juridiskā adrese: Lielirbes iela 17a - 9, Rīga, LV-1046, (turpmāk – Kimbi.lv un/vai „mēs“) ir ar šīs vietnes un tajā piedāvāto pakalpojumu izmantošanu saistītās personas datu apstrādes pārzinis. Kimbi.lv veiktā datu apstrāde ir reģistrēta Datu valsts inspekcijā, apstrādes reģistrācijas nr. 003325.

Mēs apņemamies ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot fizisko personu datu apstrādei piemērojamo normatīvo aktu prasības. Šīs Personas datu apstrādes politikas (turpmāk tekstā - Politika) mērķis ir nodrošināt Jums normatīvajos aktos paredzēto informāciju par to, kā mēs iegūstam un apstrādājam Jūsu personas datus.

Šī Politika tiek laiku pa laikam atjaunota, tāpēc iesakām ik pa laikam atkārtoti iepazīties ar tās saturu. Pēdējās izmaiņas šajā politikā veiktas 2016. gada 17. jūnijā.

 

Mūsu grupas uzņēmumi, kas minēti šajā Politikā ir 4finance Group S.A. (reģistrēta Luksemburgā ar reģistrācijas nr.: B 195643, adrese: 6, rue Guillaume Schneider, L-2522, Luxembourg) un tai tieši vai netieši piederošās sabiedrības, un jo īpaši :

 1. AS “4finance”, Lielirbes iela 17A-8, Rīga, LV-1046, Latvija;
 2. SIA “Ondo”, Lielirbes iela 17A-10, Rīga, LV-1046, Latvija;
 3. SIA “Vivus”, Lielirbes iela 17A-9, Rīga, LV-1046, Latvija;
 4. SIA “4finance Media”, Lielirbes iela 17A-10, Rīga, LV-1046, Latvija;
 5. SIA “4finance IT”, Lielirbes iela 17A-10, Rīga, LV-1046, Latvija;
 6. 4f Sales, Inc., 18851 NE 29th Avenue, Suite 410, Miami, FL 33180, ASV.

 

 1. Apkopotie personas dati un datu iegūšanas veidi
  1. Pārlūkojot šo interneta vietni, piesakoties un/vai izmantojot mūsu pakalpojumus, kā arī turpmākās sadarbības laikā ar mums, mēs Jūsu personas datus varam iegūt šādos veidos:
   • Apkopojot datus attiecībā uz šīs interneta vietnes apmeklējumu(iem) un citiem ar šīs vietnes palīdzību izmantotajiem resursiem. Tas ietver šādus datus, kuru uzskaitījums nav izsmeļošs: vietas dati, auditācijas pieraksti, datu plūsmas un jebkāda cita komunikāciju informācija.
   • Apkopojot datus, kurus Jūs mums sniedzat, aizpildot jebkādas formas un informācijas laukus šajā interneta vietnē, kā arī pie mūsu sadarbības partneriem.
   • Apkopojot informāciju, kuru Jūs sniedzat mūsu darbiniekiem, Jums ar tiem sazinoties (telefoniski, e-pastā, klātienē vai virtuālajā sarunu istabā). 
   • Iegūstot informāciju par Jūsu kredītvēsturi no attiecīgām datu bāzēm, kas izveidotas un tiek uzturētas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu apstrādi.
  2. Ja Jūs piesakāties vai izmantojat mūsu pakalpojumus, mēs varam iegūt un apkopot šādus Jūsu personas datus: vārds; uzvārds; personas kods; dzimums; dzīvesvietas/ korespondences adrese; e-pasta adrese; mobilā telefona numurs; dzimšanas datums; nodarbinātības statuss; darba devēja nosaukums; darba tālruņa numurs; ikmēneša ienākumi; veiktie izejošie un saņemtie ienākošie zvani, kur dzirdama klienta balss; informācija par saistībām (t.sk., pienācīgi un nepienācīgi izpildīto, kā arī aktīvo un vēsturisko) pret mums, tai skaitā, pamats, saistību apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums; cita informācija, ko jūs nodod mums, izmantojot mūsu interneta vietni, telefonu, e pastu, faksu, sazinoties klātienē, virtuālajā sarunu istabā (čatā), un kam ir nozīme savstarpējo līgumsaistību izpildē.

   

 2. Datu apstrādes tiesiskais pamats un mērķis
  1. Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 2. punkts – datu apstrāde izriet no Jūsu līgumsaistībām, kā arī tā nepieciešama, lai, ievērojot Jūsu pieprasījumu, noslēgtu ar Jums kreditēšanas līgumu. Tāpat Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir arī Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 6. punkts – datu apstrāde ir nepieciešama, lai, ievērojot Jūsu pamattiesības un brīvības, realizētu mūsu likumiskās intereses. Mēs arī apstrādājam Jūsu personas datus gadījumos, kad to nosaka normatīvie akti, kā arī – ja Jūs mums dodat savu piekrišanu.
  2. Iegūtie personas dati tiks reģistrēti elektroniski un var tikt izmantoti šādiem mērķiem:
  • lai līgumsaistību nodibināšanas nolūkā pārbaudītu Jūsu personību, izvērtētu Jūsu spēju atmaksāt kredītu un piedāvātu Jums piemērotu pakalpojumu;
  • lai konstatētu un nepieļautu jebkādu krāpniecību, nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanu un citas kriminālas aktivitātes;
  • lai ar Jums sazinātos, t.sk., informētu par jebkādām izmaiņām;
  • lai, realizējot savas no līguma un likuma izrietošās tiesības, atgūtu līdzekļus, kurus Jūs mums esat parādā;
  • lai nodrošinātu un uzlabotu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti;
  • lai izstrādātu un piedāvātu Jums jaunus pakalpojumus;
  • lai piedāvātu mūsu un mūsu grupas uzņēmumu un citu trešo personu preces un pakalpojumus, kā arī, lai pēc iespējas pielāgotu šos piedāvājumus Jūsu interesēm;
  • lai nodrošinātu mūsu saistību izpildi pret Jums;
  • statistikas un tirgus izpētes mērķiem;
  • citiem mērķiem, kas saistīti ar mūsu attiecībām.

   

 3. Personas datu apstrāde un nodošana
  1. Mēs varam atklāt personas datus mūsu grupas uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem. Nododot datus, mēs apņemamies nodrošināt, ka datu saņēmējs ievēro tādus pat personas datu glabāšanas drošības pasākumus, kā mēs.
  2. Informācijas atklāšana trešajām personām var notikt šādos gadījumos:
   1. informācija par Jums var tikt nodota trešajai personai gadījumā, ja mēs pārdodam mums piederošu uzņēmumu vai tā daļu;
   2. informāciju par Jums un par Jūsu apmeklējumiem mūsu interneta vietnē var tikt atklāta, saņemot likumīgi pamatotu pieprasījumu no attiecīgām trešajām personām;
   3. mēs varam atklāt informāciju, lai kredītrisku samazināšanas nolūkā nepieļautu krāpniecību un palīdzētu aizsardzībā pret krāpniecību;
   4. mēs varam apmainīties ar Jūsu personas datiem, kas sniegti, vai, ko mēs esam ieguvuši, Jums izmantojot mūsu interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus, ar līdzīgu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī attiecīgām valsts iestādēm un nevalstiskām organizācijām, nolūkā nodrošināt pilnvērtīgu datu subjekta maksātspējas izvērtēšanu;
   5. apstrādājot un apkopojot datus par kredītu vai citiem piemērojamajiem maksājumiem, kas mums pienākas saskaņā ar aizņēmuma līgumu, mēs esam tiesīgi sniegt Jūsu personas datus trešajām personām - maksājuma apstrādes pakalpojumu sniedzējiem;
   6. saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, mēs varam nodot datus par Jūsu neizpildītajām saistībām licencētiem ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, kredītinformācijas birojiem, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzējiem.
  3. Jūsu personas dati var tikt apstrādāti, glabāti un nodoti trešajām personām tādā veidā un apmērā, kā tas paredzēts mūsu starpā noslēgtajā līgumā un šajā Politikā.
  4. Iespēju robežās, pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas mēs nodrošināsim Jūsu personas datu dzēšanu mūsu un mūsu nolīgto trešo personu datu bāzēs, ja šie dati vairs nebūs nepieciešami to mērķu realizēšanai, kādiem tie tika vākti, t.sk., mūsu līgumisko un likumisko tiesību realizēšanai.

   

 4. Datu glabāšana un nodošana
  1. Mums sniegtā informācija tiks uzglabāta drošos serveros. Jūsu drošībai transakciju dati tiek šifrēti.
  2. Jūsu dati var tikt nodoti un uzglabāti valstīs, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas ekonomikas zonas un nenodrošina Eiropas Savienībai līdzvērtīgu personas datu aizsardzību. Taču mēs ievērojam visus saprātīgos un nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu drošību.
  3. Datu nosūtīšana tiešsaistē nav pilnīgi droša. Mēs nevaram garantēt datu pilnīgu aizsardzību un drošību, mēs tikai nodrošinām visu saprātīgo pasākumu veikšanu, lai aizsargātu mums elektroniski atsūtīto informāciju. Jūs esat atbildīgs par jebkādu datu elektronisku nosūtīšanu. Jums var tikt piešķirta piekļuve tādām mūsu interneta vietnes iedaļām, kuru lietošanai nepieciešama parole. Šādos gadījumos Jūs esat atbildīgs par paroļu drošību un konfidencialitāti.

   

 5. Jūsu tiesības un informāciju un datu labošana
  1. Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, mūsu pienākums ir izpaust Jums informāciju par to, kādi dati par Jums ir mūsu rīcībā, kā arī par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no mums ir pieprasījušas un saņēmušas informāciju par Jums, izņemot likumā noteiktus izņēmumus. Jums ir tiesības uz bezmaksas pieeju minētajai informācijai, taču ne biežāk kā divas reizes gadā. Gadījumā, ja Jūs mums pieprasīsiet šo informāciju biežāk nekā divas reizes gadā, mēs to nodrošināsim par atlīdzību, kuras apmērs būs tāds, lai segtu mums ar šī informācijas nodrošināšanu radītās izmaksas. Lūdzam informācijas pieprasījuma iesniegšanai izmantot: e-pasta adresi info@kimbi.lv vai tālruni 67799090
  2. Gadījumā, ja ir notikušas izmaiņas informācijā, ko Jūs mums esat sniedzis(-gusi) kreditēšanas līguma noslēgšanas vai turpmākās sadarbība laikā, kā arī gadījumā, ja esat konstatējis, ka mēs apstrādājam neprecīzus Jūsu personas datus, lūdzam mūs attiecīgi informēt par nepieciešamību Jūsu personas datus labot (e-pasta adrese: info@kimbi.lv, tālrunis: 67799090).

   

 6. Saites uz trešo personu interneta vietnēm

  Mūsu interneta vietnē var tikt uzrādītas saites uz trešo personu interneta vietnēm. Šīm trešo personu interneta vietnēm ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, kam Jūs piekrītat un par kuriem tiekat informēti, apmeklējot un izmantojot attiecīgo interneta vietni. Mēs neesam atbildīgi un neuzņemamies atbildību par trešo personu interneta vietnēm. Tā kā mēs nevaram kontrolēt trešo personu interneta vietņu saturu, mūsu atbildība attiecas tikai uz mūsu interneta vietni. 

   

 7. Komerciālie paziņojumi
  1. Apmeklējot mūsu interneta vietni un sniedzot tajā savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni, SMS), Jūs piekrītat, ka mēs ar jums sazināsimies izmantojot Jūsu sniegto kontaktinformāciju, tajā skaitā, nosūtot informāciju par mūsu pakalpojumiem.
  2. Ja jūs esat izteicis mums savu piekrišanu saņemt īpašus piedāvājumus un vērtīgu informāciju no mums un mūsu grupas uzņēmumiem, Jūs piekrītat, ka mēs un/vai mūsu grupas uzņēmumi, izmantojot e-pastu, tālruni, SMS vai pastu, nosūta jums mūsu un/vai mūsu grupas uzņēmumu pakalpojumu piedāvājumus. Vienlaicīgi Jūs arī piekrītat, ka mēs nododam saviem grupas uzņēmumiem Jūsu datus, kas nepieciešami šādu paziņojumu sagatavošanai un nosūtīšanai (kā Jūsu vārds, e-pasts, tālruņa numurs).
  3. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas:
   1. izdarot attiecīgu atzīmi savā lietotāja profilā mūsu interneta vietnē;
   2. nosūtot e-pastu uz adresi info@kimbi.lv;
   3. zvanot uz tālruni 67799090.

   Tāpat arī katrā komerciālajā paziņojumā tiks paredzēta automatizēta iespēja atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

   Mēs pārtrauksim jums jaunumu un piedāvājumu sūtīšanu tiklīdz būsim apstrādājuši Jūsu pieprasījumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var ilgt līdz vienai diennaktij.

   Komerciālo paziņojumu saņemšanas atteikuma gadījumā mēs paturam tiesības Jums nepiedāvāt speciālos piedāvājumus, tajā skaitā atlaides, kas tiek piedāvātas personām, kas ir piekritušas komerciālo paziņojumu saņemšanai.

  4. Ja jūs esat izteicis mums savu piekrišanu saņemt īpašus piedāvājumus un vērtīgu informāciju no trešajām personām, Jūs piekrītat, ka mēs nododam šīm trešajām personām Jūsu datus, kas tām nepieciešami piedāvājumu sagatavošanai un nosūtīšanai, kā Jūsu vārds, e-pasts, tālruņa numurs. Jums ir tiesības ne biežāk kā divas reizes gadā bez maksas no mums saņemt informāciju par tām trešajām personām, kurām mēs būsim nodevuši Jūsu datus. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no turpmākas Jūsu datu nodošanas trešajām personām komerciālu paziņojumu sagatavošanai un nosūtīšanai:
   1. izdarot attiecīgu atzīmi savā lietotāja profilā mūsu interneta vietnē;
   2. nosūtot e-pastu uz adresi info@kimbi.lv;
   3. zvanot uz tālruni 67799090

   

 8. Sīkdatnes
  1. Tāpat kā vairumā citu interneta vietņu, arī šajā tiek izmantotas sīkdatnes (angliski – cookies). Sīkdatnes ir informācijas vienības, ko interneta vietne nosūta interneta pārlūkprogrammai. Pārlūkprogramma to ieraksta sīkdatņu failā, kas tiek saglabāts datora cietajā diskā. Sīkdatnes ļauj apmeklētājiem pārvietoties interneta vietnē un (attiecīgos gadījumos) ļauj interneta vietnes uzturētājam pielāgot tā izveidoto saturu vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabot lietotāju veikto darbību rezultātu. Ja sīkdatņu funkcija nav ieslēgta, mēs nevaram nodrošināt pareizu tīmekļa vietnes darbību un apmeklētāju veikto darbību atbilstību mūsu iecerei. Mūsu tīmekļa vietnē izmantotās sīkdatnes nevāc personiska rakstura informāciju par lietotāju, tās nevar izmantot datorlietotāja identificēšanai un dati netiek nodoti trešajām personām.
  2. Šajā interneta vietnē izmantotās sīkdatnes tiek izmantotas šādi:
   1. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai aizsargātu mūsu klientus un novērstu krāpnieciskas darbības. Ja sīkdatņu funkcija nav ieslēgta, datorlietotājs nevarēs tiešsaistē piekļūt šai interneta vietnei.
   2. Mēs izmantojam sīkdatnes mūsu tiešsaistes pieteikuma veidlapās. Ja sīkdatņu funkcija nav ieslēgta, datorlietotājs nevarēs pietiekties un/vai izmantot mūsu pakalpojumus.
   3. Sīkdatnes izmantojam arī tāpēc, lai uzzinātu, kā lietotāji nonāk mūsu tīmekļa vietnē un izpētītu to pārvietošanās maršrutu pa to, — tas mums palīdz uzlabot Jums sniegto pakalpojumu kvalitāti. Piemēram, mēs izmantojam Google Analytics — populāru tīmekļa darbības analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google korporācija. Google Analytics izmanto sīkdatnes, palīdzot mums analizēt, kā apmeklētāji izmanto mūsu tīmekļa vietni. Vairāk par šo sīkdatņu izmantošanu var uzzināt Google Privacy vietnē.
   4. Mēs izmantojam sīkdatnes interneta vietnes datu plūsmas uzraudzīšanai un vadībai.
   5. Mēs izmantojam sīkdatnes arī tāpēc, lai noskaidrotu, cik labi darbojas mūsu interneta vietnē piedāvātās reklāmas kampaņas un stimuli. Tas mums palīdz uzlabot vietnes dizainu un uzbūvi, piedāvājumu un stimulu klāstu.
  3. Tīmekļa vietnē tiek izmantotas divu veidu sīkdatnes:
   1. Sesijas sīkdatnes. Šīs ir pagaidu sīkdatnes, kas darbojas tikai laikā, kad datorlietotājs piekļūst tīmekļa vietnei (vai, precīzāk, līdz brīdim, kad lietotājs iziet no tīmekļa vietnes un aizver pārlūkprogrammu). Sesijas sīkdatnes palīdz mūsu interneta vietnei iegaumēt darbības, ko apmeklētājs ir veicis iepriekšējā lapā, līdz ar to novēršot nepieciešamību atkārtoti ievadīt informāciju.
   2. Pastāvīgās sīkdatnes. Pastāvīgās sīkdatnes paliek apmeklētāja datorā pēc mūsu vietnes apmeklēšanas. Šīs sīkdatnes palīdz mums identificēt Jūs kā unikālu apmeklētāju (saglabājot šo informāciju kā pēc nejaušības principa ģenerētu skaitli). Tas, cik ilgi sīkdatne saglabāsies lietotāja datorā, būs atkarīgs no sīkdatnes veida.
  4. Piekrišana sīkdatņu lietošanai. Pirms uzsākt lietot mūsu interneta vietni, mums jāsaņem Jūsu piekrišana sīkdatņu izmantošanai. Šim nolūkam mūsu interneta vietnē ir uznirstošs logs, kas informē Jūs par sīkdatņu izmantošanu un Jūs tiekat aicināts piekrist sīkdatņu izmantošanai, spiežot „OK”. Ja Jūs neapstiprināt sīkdatņu izmantošanu, bet turpināt izmantot interneta vietni, tā ir uzskatāma par Jūsu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai.
   1. Sīkdatņu kontrolēšana un izdzēšana. Mēs neizmantojam sīkdatnes personiskas informācijas savākšanai par lietotāju. Ja Jūs tomēr vēlaties ierobežot sīkdatņu darbību vai bloķēt tās mūsu tīmekļa vietnē vai jebkurā citā tīmekļa vietnē, to var izdarīt, mainot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus. Lai uzzinātu par šo iespēju vairāk, izmantojiet pārlūkprogrammas funkciju „Help” (Palīdzība). Informācijai par to, kā izdzēst sīkdatnes no Jūsu mobilās ierīces pārlūka, lūdzu, skatīt ierīces lietošanas pamācību.

   

 9. Saziņa ar mums

  Jebkuru jautājumu, pieprasījumu vai komentāru gadījumā attiecībā uz šo Personas datu aizsardzības politiku, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu info@kimbi.lv vai zvanot pa tālruni 67799090 .